Informacje związane z Ochroną Danych Osobowych

Urząd Miasta Wąbrzeźno chroni Twoje dane osobowe i dba o Twoje prawa

Sprawy jakie załatwiasz w naszym urzędzie, wymagają przetwarzania Twoich danych osobowych. Administratorem tych danych jest Gmina Miasto Wąbrzeźno. Twoje dane wykorzystujemy tylko w celach, które wynikają bezpośrednio z przepisów prawa, zawartej z Tobą umowy lub Twojej zgody. Zbierane są wyłącznie takie dane, które są konieczne, żeby załatwić Twoją sprawę. Czas przetwarzania tych danych określony jest w odpowiednich przepisach prawa.

Troska o bezpieczeństwo Twoich danych
Na co dzień stosujemy wszystkie zasady przetwarzania danych. Dbamy o Twoją prywatność i bezpieczeństwo Twoich danych.

W przypadku problemów, wątpliwości
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Możesz się z nim skontaktować poprzez e-mail (iod[at]wabrzezno[dot]com), telefonicznie (56-688-45-07) lub osobiście (ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno).

Jeżeli podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda, możesz ją w każdej chwili wycofać. Możesz to zrobić najszybciej poprzez kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych umieszczamy w klauzulach informacyjnych poniżej, we wnioskach/drukach/regulaminach/ogłoszeniach itp. oraz osobiście przy załatwianiu sprawy (klauzule znajdują się m.in. na tablicach ogłoszeniowych, u pracowników na stanowiskach w odpowiednich biurach w siedzibie Administratora).

 

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Wąbrzeźno, reprezentowana przez Burmistrza Wąbrzeźna, ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno.
2.    Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta w Wąbrzeźnie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – p. Łukaszem Cieślak, za pomocą adresu iod[at]wabrzezno[dot]com, telefonicznie (56-688-45-07) lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3.    Administrator danych osobowych – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a)    wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminie Miasto Wąbrzeźno;
b)    realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Miasto Wąbrzeźno;
c)    w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

W budynku Urzędu zainstalowany jest monitoring wizyjny obsługiwany przez pracowników Straży Miejskiej w związku z tym przetwarzane są Pani/Pana dane wizerunkowe.

Klauzula informacyjna – Monitoring obiektu Urzędu

5.    W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miasto Wąbrzeźno przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Wąbrzeźna.
6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy m.in.:
– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy m.in.:
– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e)     prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy m.in. łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
8.    W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminie Miasto Wąbrzeźno Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10.    W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12.   Nie przewiduje się przetwarzania Pani/Pana danych w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Wybrane szczegółowe klauzule informacyjne odnośnie przetwarzania danych osobowych

 1. Wydział Ekonomiczno-Finansowy – Podatki
 2. Urząd Stanu Cywilnego
 3. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy
 4. Gospodarowanie odpadami komunalnymi
 5. Straż Miejska – ochrona mienia, osób i zwierząt
 6. Ewidencja Ludności – Dowody Osobiste v 1.1
 7. Ewidencja Ludności – Postępowanie Administracyjne
 8. Uczestnicy projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013
 9. Obrady/Sesje Rady Miasta
 10. Ewidencja ludności – ustawa o ewidencji ludności – v 1.1
 11. Ewidencja ludności – KPA
 12. Rejestr Danych Kontaktowych (RDK) – Profil Zaufany
 13. CEIDG – działalność gospodarcza – v 1.1
 14. Działalność gospodarcza – archiwum – v 1.1
 15. Dowody osobiste – v 1.1
 16. Alkohole – zezwolenia, postępowania, kontrole – v 1.1
 17. TAXI – v 1.1
 18. Zamówienia publiczne – v 1.1
 19. Konsultacje społeczne
 20. Informacja publiczna
 21. Impreza masowa
 22. Pracownicy, współpracownicy
 23. Konserwacja i obsługa dostaw energii elektrycznej oraz gazu ziemnego na potrzeby oświetlenia drogowego oraz obiektów użyteczności publicznej
 24. Przejazd pojazdu nienormatywnego
 25. Wydawane decyzje
 26. Akty planistyczne oraz Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – v 1.1
 27. Klauzula do wniosku o wykup komunalnego lokalu mieszkalnego – v 1.1
 28. Klauzula informacyjna – dowóz dzieci i młodzieży do szkoły

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>