Wnioski i druki do pobrania

(Nawigacja)

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych – RODO
Urząd Stanu Cywilnego
Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa / Gospodarka Odpadami
Ewidencja ludności
Działalność gospodarcza i alkohole
Geodezja, budownictwo i inwestycje / Ochrona Środowiska
Gospodarka Finansowa
Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Stanowisko ds. organizacji pozarządowych, współpracy zagranicznej i promocji
Honorowy Patronat Burmistrza Wąbrzeźna
Statuetki Burmistrza Wąbrzeźna
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do szkół

Urząd Stanu Cywilnego

   • Pełnomocnictwo – odpis aktu stanu cywilnego (DOC / PDF)
   • Pełnomocnictwo – transkrypcja, uzupełnienie, sprostowanie, zarejestrowanie aktu (DOC / PDF)
   • Wniosek o nadanie medali za 50-lecie pożycia małżeńskiego (DOC / PDF)
   • Wniosek o sprostowanie aktu (DOC / PDF)
   • Wniosek o transkrypcję aktu zagranicznego (DOC / PDF)
   • Wniosek o uzupełnienie aktu (DOC / PDF)
   • Wniosek o zmianę imienia i nazwiska (DOC / PDF)
   • Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (DOC / PDF)
   • Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska małoletniego dziecka (DOC / PDF)
   • Wniosek o wpisanie wzmianki o rozwodzie z terenu UE (DOC / PDF)
   • Wniosek o wpisanie wzmianki o rozwodzie spoza UE (DOC / PDF)
   • Wniosek o wydanie formularza wielojęzycznego (tłumaczenie pomocnicze) (DOC / PDF)
   • Wniosek o zarejestrowanie urodzenia, małżeństwa, zgonu, które nastąpiły poza granicami RP (DOC / PDF)
   • Wniosek o wydanie zaświadczenie o stanie cywilnym (PDF)
   • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – USC (PDF)

Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa / Gospodarka Odpadami

   • Wniosek o wydanie zgody na nowy zjazd z drogi lub przebudowę (DOC/PDF)
   • Wniosek o wykup lokalu (DOC/PDF)
   • Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów – druk elektroniczny (XLS)
   • Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa (DOC)
   • Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym (DOC / PDF)
   • Tabela punktów określających lokal (DOC / PDF)
   • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (PDF)
   • Pełnomocnictwo do reprezentowania przed organami administracji oraz podejmowania wszelkich czynności w sprawie pozyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej (DOC / PDF)
   • Oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (DOC / PDF)
   • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym (DOC / PDF)
   • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (DOC / PDF)
   • Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (DOC / PDF)
   • Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną (DOC / PDF)

Ewidencja ludności

    • Informacja dotycząca wypełnienia wniosku o dowód osobisty (PDF)
    • Przykłady prawidłowych zdjęć do dowodu osobistego (PDF)
    • Wniosek o wydanie dowodu osobistego (PDF)
    • Pełnomocnictwo do zameldowania / wymeldowania (DOC / PDF)
    • Zgłoszenie zameldowania na pobyt stały (PDF)
    • Zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy (PDF)
    • Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego (PDF)
    • Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego (PDF)
    • Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej (PDF)
    • Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej (PDF)
    • Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców,  oraz rejestru PESEL (PDF)
    • Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym (PDF)
    • Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych (PDF)
    • Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza standardowego do zaświadczenia o zameldowaniu (DOC/PDF)
    • Wniosek o wydanie zaświadczenia (DOC/PDF)
    • Wniosek o wydanie zaświadczenia o ilości osób zameldowanych (DOC/PDF)
    • Wniosek o wydanie zaświadczenia o wspólnym zameldowaniu (DOC/PDF)

Działalność gospodarcza i alkohole

Formularze CEIDG

 • Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2022 rok (DOC)
 • Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych (DOC/PDF)
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych (detal, gastronomia) (DOC/PDF)
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę (CATERING) (DOC/PDF)
 • Pełnomocnictwo (DOC/PDF)
 • Wniosek o wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (DOC/PDF)
 • Wniosek o zmianę decyzji na wniosek przedsiębiorcy (DOC/PDF)

 

Geodezja, budownictwo i inwestycje / Ochrona Środowiska

   • Wniosek o dotację na likwidację azbestu ( DOC PDF )
   • Wniosek na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (DOC / PDF)
   • Wniosek o nadanie numeru porządkowego (DOC / PDF)
   • Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (DOC / PDF)
   • Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadz. działaln. w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (PDF)
   • Wniosek o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (DOC / PDF)
   • Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (DOC / PDF)
   • Wniosek o uzyskanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji i SSR (DOC / PDF)
   • Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej ( DOC/PDF)

Gospodarka Finansowa

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

   • Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej (PDF)
   • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (DOC / PDF)

Stanowisko ds. organizacji pozarządowych, współpracy zagranicznej i promocji

Małe granty – oferta (DOC / PDF)
Małe granty – rozliczenie (DOC / PDF)
Realizacja zadania publicznego – oferta (DOCPDF)
Oświadczenie członka stowarzyszenia pracującego społecznie (DOC)
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego (DOC / PDF)
Korekta przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego (DOC)
Korekta harmonogramu zadania publicznego (DOC)

 

Honorowy Patronat Burmistrza Wąbrzeźna

   • Wniosek o przyznanie Honorowego Patronatu (PDF)

Statuetki Burmistrza Wąbrzeźna

   • Wniosek o przyznanie statuetki Burmistrza Wąbrzeźna (DOC / PDF)
   • Regulamin przyznawania statuetek Burmistrza Wąbrzeźna (PDF)

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

   • Informacja dla przedsiębiorców, którzy będą składać wnioski o zwrot kosztów kształcenie młodocianego pracownika (PDF)
   • Instrukcja wypełniania formularza – pomoc de minimis (PDF)
   • Procedura dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników (PDF)
   • Załącznik nr 1 – Zawiadomienie o zatrudnieniu młodocianego pracownika (PDF)
   • Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna (PDF)
   • Załącznik nr 3- Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (PDF)
   • Załącznik nr 4 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (PDF)
   • Załącznik nr 5 – Oświadczenie o otrzymanej lub nieotrzymanej pomocy (PDF)
   • Załącznik nr 6 – Oświadczenie o poniesionych kosztach i otrzymanej refundacji na młodocianego, którego dotyczy wniosek (PDF)
   • Załącznik nr 7 – Oświadczenie o statusie rzemieślnika (PDF)
   • Załącznik nr 8 – Oświadczenie wspólnika spółki cywilnej (PDF)

Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do szkół

   • Treść procedury dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do szkół ( PDF )
   • Wniosek w sprawie dowozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola lub szkoły ( DOC / PDF )
   • Wniosek o zwrot kosztów przewozu (PDF)
   • Klauzula informacyjna – dowóz dzieci i młodzieży do szkół (PDF)
Aby otworzyć plik PDF, potrzebny jest program Adobe Reader. Jeśli nie posiadasz go na swoim komputerze: Pobierz program Adobe Reader.

Informacje

Rejestr zmian